Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

LXVII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

W dniu 20 grudnia 2023 r. o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się LXVII Sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

 1. Porządek sesji:

 2. Otwarcie LXVII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku LXVII sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 4. Wystąpienie zaproszonych gości.
 5. Przyjęcie protokołu Nr LXVI/23 z Sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2023 roku.
 6. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między LXVI a LXVII Sesją Rady Gminy.
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu opieki nad zabytkami gminy Strzeleczki na lata 2021-2024 za rok 2021-2022 – Główny specjalista ds. gospodarki przestrzennej.
 8. Interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Uchwalenie budżetu gminy na 2024 rok (projekt z dnia 14.11.2023 r. oraz zmianą z 12.12.2023 r.)
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej – Wójt/Skarbnik Gminy;
  2. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej – Sekretarz Gminy;
  3. odczytanie opinii i wniosków komisji – Przewodniczący Komisji Samorządowej;
  4. przedstawienie stanowiska wobec opinii i wniosków komisji;
  5. dyskusja nad wnioskami komisji;
  6. głosowanie nad każdym z wniosków komisji;
  7. głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok;
  8. głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwały wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 17.11.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 07.12.2023 r. – Sekretarz Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki” – projekt z dnia 12.12.2023 r. – Urbanista; Główny specjalista
  ds. planowania przestrzennego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Strzeleczki „Posiłek w szkole
  i domu" na lata 2024-2028 – projekt z dnia 07.12.2023 r. – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Strzeleczki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi – projekt z dnia 30.11.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach – projekt  z dnia 12.12.2023 r. – Kierownik GZEAS.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2024 r. dotacji celowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkały na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 12.12.2023 r. – Kierownik GZEAS.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2024 – projekt
  z 12.12.2023 r. – Podinspektor ds. profilaktyki alkoholowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt z dnia 19.12.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVII/362/23 Rady Gminy Strzeleczki z dnia
  26 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 19.12.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
  i Nieruchomości;
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 22. Zamknięcie sesji. 
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 05-12-2023 14:11 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 19-12-2023 15:03
Przewiń do góryPrzewiń do góry