Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Informacje

 

 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach działa od 8 listopada 1984 roku. Powołany został Decyzją Naczelnika Gminy Strzeleczki Nr 9/84 z dnia 8 listopada 1984r. do prowadzenia scentralizowanej obsługi administracyjno-gospodarczej i finansowo-księgowej placówek oświatowych.
 

         

Celem działania Zespołu jest zapewnienie realizacji zadań związanych z wykonywaniem przez Radę Gminy i Wójta Gminy Strzeleczki funkcji organu prowadzącego publiczne szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkola oraz zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej szkół, przedszkoli i gimnazjum.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • opracowywanie projektów aktów prawnych organów gminy z zakresu oświaty;

 • przygotowywanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego;

 • sporządzanie nowych aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego w przypadku uzyskania przez niego nowych kwalifikacji ;

 • prowadzenie ewidencji wydanych aktów mianowania ;

 • weryfikacja projektów arkuszy organizacyjnych przed przedłożeniem ich do zatwierdzenia Wójtowi;

 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem należących do gminy i Zespołu zadań dotyczących Systemu Informacji Oświatowej na zasadach określonych w odpowiednich przepisach ;

 • realizuje zadania związane z zapewnieniem przez gminę bezpłatnego transportu uczniów do szkół i opieki w czasie przewozu oraz z dokonywaniem zwrotu kosztów przejazdu uczniów do szkół w przypadkach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

 • podejmowanie czynności merytoryczno-organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów ;

 • prowadzi sprawy dotyczące kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkującą na terenie gminy;

 • prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów: szkół podstawowych, przedszkola ,gimnazjum i pracowników Zespołu ;

 • koordynacja działań w zakresie zapewnienia placówkom warunków do realizacji funkcji opiekuńczych ,wychowawczych i dydaktycznych ;

 • pomoc w przygotowaniu projektów planów finansowych szkół ,przedszkoli i gimnazjum oraz jego zmian;

 • prowadzenie zgodnie z ustawą o rachunkowości, ksiąg rachunkowych szkół przedszkola ,gimnazjum i Zespołu;

 • wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

 • dokonywanie płatności( przelewów) z rachunków bankowych szkół na podstawie zatwierdzonych przez dyrektorów dokumentów finansowo-księgowych;

 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;

 • współdziałanie z dyrektorami w zakresie sporządzania sprawozdań statystycznych z zrealizowanych zadań rzeczowych i wynagrodzeń ;

 • prowadzenie ewidencji i obsługa scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • pomoc w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości wydawanych przez dyrektorów i kierownika Zespołu;

 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości;

 • naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń należnych pracownikom, dokonywanie wypłat, w tym wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych;

 • przygotowanie sprawozdania za dany rok budżetowy z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę;

 • zapewnienie prawidłowej ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych oraz ich odprowadzania do budżetu gminy;

 • dokonuje dla każdego płatnika terminowego naliczenia i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • prowadzenie spraw związanych z Rządowym Programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

 • prowadzenie spraw dot: przyznawania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

 

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Strzeleczkach zasięgiem działania obejmuje następujące jednostki organizacyjne:

 

 

 • Szkoła Podstawowa w Dobrej

Dobra ul. Szkolna 37, 47-364 Strzeleczki

Dyrektor: Marzena Ficek, tel: 774668305, mail: 

 

 • Szkoła Podstawowa w Komornikach


     Komorniki ul. Szkolna 4, 47-364 Strzeleczki

Dyrektor: Roman Nocoń, tel: 774668561, mail: sp_komorniki@vp.pl

 

 • Szkoła Podstawowa w Racławiczkach


Racławiczki ul. Szkolna 6, 47-370 Zielina  

Dyrektor: Iwona Chojnacka, tel: 774668427, mail: spraclawiczki@poczta.fm

 

 • Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach


Strzeleczki ul. Sienkiewicza 3, 47-364 Strzeleczki

Dyrektor: Dorota Olszewska, tel: 774668123, mail: spstrzeleczki@interia.pl

 

 • Szkoła Podstawowa w Zielinie

 

Zielina ul. Prudnicka 8, 47-370 Zielina

    Dyrektor: Jolanta Isalska, tel: 774668488, mail: sp.zielina@onet.eu

 

 

 • Gimnazjum w Strzeleczkach

 

Strzeleczki ul. Śienkiewicza 37, 47-364 Strzeleczki

Dyrektor: Bernard Riedel tel: 774668438, mail: dyrektor@gimstrzeleczki.pl

 

 

 • Publiczne Przedszkole z Oddz. Integracyjnym w Strzeleczkach

     Strzeleczki ul. Dworcowa 3 

47-364 Strzeleczki

Dyrektor: Magdalena Daniel, tel: 774668167, mail: pp.strzeleczki@op.pl


 

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Strzeleczkach prowadzi obsługę szkół, przedszkoli ,gimnazjum w ramach określonych planem finansowym środków finansowych, nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami określonymi w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych.

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 13-01-2012 12:48
Przewiń do góryPrzewiń do góry