Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Informacja dla mieszkańców dotycząca poświadczania treści dokumentów

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA

POŚWIADCZANIA TREŚCI DOKUMENTÓW

 

W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi potwierdzania informacji przez sołtysów na żądanie indywidualnych osób Wójt Gminy Strzeleczki wyjaśnia:

 1. Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej (sołectwa) zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Funkcję sołtysa wykonuje zgodnie ze statutem sołectwa oraz pobiera podatki i opłaty lokalne na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Brak jest uregulowań prawnych w zakresie potwierdzania przez sołtysów dokumentów urzędowych. Do potwierdzania danych dla osób fizycznych i prawnych upoważniony jest wyłącznie Wójt Gminy lub działająca z jego upoważnienia inna osoba, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 3. Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej do poświadczania własnoręczności podpisu są upoważnieni
  ● Wójt (burmistrz, prezydent miasta): 
       ─ na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z                       urzędów i instytucji, 
       ─ na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie, 
       ─ do poświadczania pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu w celu otrzymania emerytury,         renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 
  ● banki - na pismach upoważniających do odbioru pieniędzy lub innych przedmiotów z tych banków .
 4. W przypadku zgłaszania się osób zainteresowanych wyjazdem do pracy w Niemczech i składaniem wniosków dotyczących potwierdzania faktu bycia „gospodynią domową” informuję, że w polskim systemie prawnym nie funkcjonuje pojęcie „gospodyni domowa”. Brak jest podstaw do potwierdzenia takich sytuacji przez jakikolwiek urząd administracji publicznej w Polsce. Wypełnienie formularza, czy kwestionariusza stwierdzającego obowiązek ubezpieczeniowy polskich pracobiorców sezonowych w części, która dotyczy statusu „gospodyni domowej” jako osoby pozostającej na utrzymaniu współmałżonka, odnosi się wyłącznie do ustawodawstwa niemieckiego. Informacja ta jest zgodna ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zawartym w piśmie z dnia 18.01.2006r. znak DRP-V-074-4-MJ/06-460 . Osoby zainteresowane wyjazdem do pracy sezonowej za granicą mogą składać w Urzędzie Gminy np. oświadczenie stwierdzające fakt bycia „gospodynią domową”. Natomiast Wójt lub uprawniony pracownik Urzędu Gminy może jedynie potwierdzić własnoręczność podpisu osoby składającej oświadczenie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 15-12-2015 13:24 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 15-12-2015 13:46
Przewiń do góryPrzewiń do góry