Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Podatek od nieruchomości

Przedmiot opodatkowania:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnicy:

 • właściciel,
 • użytkownik wieczysty,
 • samoistny posiadacz,
 • w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty:

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, informacje (deklaracje) sporządzone na formularzach według określonego wzoru:

 • informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
 • deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).


Informacje i deklaracje podatkowe:

 

1.Wzory informacji na podatek od nieruchomości :

PDFIN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf (156,14KB)
PDFZIN-1 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf (119,00KB)
PDFZIN-2 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf (100,10KB)
PDFZIN-3 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.pdf (116,59KB)

2. Wzory deklaracji na podatek od nieruchomości :

PDFDN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (192,65KB)
PDFZDN-1 - załącznik do deklarcji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf (103,48KB)
PDFZDN-2 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf (101,89KB)


Stawki podatku

Wysokość stawek podatku określa, w drodze uchwały Rada Gminy, z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomościPDFUchwała Nr LXVI.431.23 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 listopada 2023 w sprawie określenia wysolości stawek podatku od nieruchomości.pdf (185,38KB)

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości PDFNr XV-79-15 w spr zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf (91,49KB)

 Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

 • osoby fizyczne - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty

Płatność przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.

Konto na które należy wpłacać podatek:

 • BS Gogolin o/Strzeleczki   93 8883 1028 2003 0000 2293 0004
 • Międzynarodowy numer konta bankowego: SWIFT: POLUPLPR  PL 93 8883 1028 2003 0000 2293 0004
 • Ponadto każdy podatnik ma przypisany własny, indywidualny numer konta bankowego

 

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 29-12-2015 12:55 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 09-01-2024 12:35
Przewiń do góryPrzewiń do góry