Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Podatek rolny

PODATEK ROLNY na rok 2024 (z 1dt – 89,63 zł)

 • dla gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego – 224,075 zł z 1ha przeliczeniowego
 • dla gruntów do 1 ha  - 448,15 zł z 1ha fizycznego

Stawki podatku

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego: 2,5 q żyta - od l ha przeliczeniowego
 • dla pozostałych gruntów rolnych: 5 q żyta - od 1 ha fizycznego 
  - obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnicy:

 • właściciel gruntów,
 • posiadacz samoistny gruntów,
 • użytkownik wieczysty gruntów, 
 • posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,  
 • dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów informacje (deklaracje), sporządzone na formularzach według wzoru określonego Uchwałą Rady Gminy:

 • informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 • deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym (w tym uchwały Rady Gminy).

Informacje i deklaracje podatkowe

1.Wzory informacji na podatek rolny : 

PDFIR-1 - informacja o gruntach.pdf (136,90KB)

PDFZIR-1 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf (120,58KB)
PDFZIR-2 - załącznik do informacji o gruntach -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf (119,49KB)
PDFZIR-3 - załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.pdf (119,13KB)

2. Wzory deklaracji na podatek rolny

PDFDR-1 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (133,65KB)
PDFZDR-1 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf (121,18KB)
PDFZDR-2 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf (119,87KB)
 

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych

Ustala się 4 okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy, miasta oraz dzielnice w miastach w zależności do warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.            

Gmina Strzeleczki zaliczana jest do I okręgu podatkowego.

Ustala się następujące przeliczniki powierzchni użytków rolnych:

Rodzaje użytków rolnych:

Grunty orne

Łąki i pastwiska

Okręgi podatkowe

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Klasy użytków rolnych

Przeliczniki

I

1,95

1,80

1,65

1,45

1,75

1,60

1,45

1,35

II

1,80

1,65

1,50

1,35

1,45

1,35

1,25

1,10

IIIa

1,65

1,50

1,40

1,25

 

 

 

 

III

 

 

 

 

1,25

1,15

1,05

0,95

IIIb

1,35

1,25

1,15

1,00

 

 

 

 

IVa

1,10

1,00

0,90

0,80

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

0,75

0,70

0,60

0,55

IVb

0,80

0,75

0,65

0,60

 

 

 

 

V

0,35

0,30

0,25

0,20

0,20

0,20

0,15

0,15

VI

0,20

0,15

0,10

0,05

0,15

0,15

0,10

0,05

 

Od 2016 roku obowiązują nowe zasady przeliczania użytków rolnych:

 • Grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
 • Rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
 • Grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przeliczeniowy
 • Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
 • Grunty pod stawami niezarybionymi  - 1 ha fiz = 0,2 ha przel.

Terminy i sposoby płatności:

Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Płatność przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Konto na które należy wpłacać podatek:

 • BS Gogolin o/Strzeleczki   93 8883 1028 2003 0000 2293 0004
 • Międzynarodowy numer konta bankowego: SWIFT: POLUPLPR  PL 93 8883 1028 2003 0000 2293 0004
 • Ponadto każdy podatnik ma przypisany własny, indywidualny numer konta bankowego

Dochód z pracy w gospodarstwie rolnym

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego w 2022 roku
wyniósł  5549,00 zł.  

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 29-12-2015 13:17 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 09-01-2024 12:38
Przewiń do góryPrzewiń do góry