Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Podatek leśny

PODATEK LEŚNY na rok 2024 - 72,0346 zł. / 1ha 

Stawki podatku leśnego

 • od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają  grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnicy:

 • właściciel lasów,
 • posiadacz samoistny lasów,
 • użytkownik wieczysty lasów,
 • posiadacz lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 
Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu informacje (deklaracje), sporządzone na formularzach według wzoru określonego Uchwałą Rady Gminy:

 • informacje o lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 • deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego,
 • a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Informacje i deklaracje podatkowe:

1. Wzory informacji na podatek leśny :

PDFIL-1 - informacja o lasach.pdf (107,24KB)
PDFZIL-1 - załącznik do informacji o lasach -dane o przedmiotach podlegających opodtakowaniu.pdf (95,54KB)
PDFZIL-2 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf (96,67KB)
PDFZIL-3 - załącznik do informacji o lasach -dane pozostałych podatników.pdf (117,28KB)

2. Wzory deklaracji na podatek leśny :

PDFDL-1 - Deklaracja na podatek leśny.pdf (117,71KB)
PDFZDL-1 - załacznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf (95,73KB)
PDFZDL-2 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf (97,43KB)
 

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym.

Terminy i sposoby płatności

 • osoby fizyczne - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej -  do 15 dnia każdego miesiąca

Płatność przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa. 
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Konto na które należy wpłacać podatek:

 • BS Gogolin o/Strzeleczki   93 8883 1028 2003 0000 2293 0004
 • Międzynarodowy numer konta bankowego: SWIFT: POLUPLPR  PL 93 8883 1028 2003 0000 2293 0004
 • Ponadto każdy podatnik ma przypisany własny, indywidualny numer konta bankowego

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 29-12-2015 13:48 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 09-01-2024 12:42
Przewiń do góryPrzewiń do góry