Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Z wnioskiem może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz.2021).

Podstawa prawna: art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).

Wniosek należy składać z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu), co najmniej 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży napojów alkoholowych lub upływem ważności posiadanego dotychczas zezwolenia.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546 z późn. zm.).

Wniosek złożony bez wymaganych załączników i nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735)

Druki do pobrania:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres min.:

 • 2 lat w placówkach handlu detalicznego
 • 4 lat w placówkach gastronomicznych

Przedsiębiorcom, którym działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat.

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Opłaty roczne za zezwolenie:

Opłatę wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata, o której mowa powyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 2. 7.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości, wnoszą opłatę w wysokości jak przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Opłata za wydanie zezwolenia jednorazowego to 1/12 rocznej opłaty.

Zezwolenie cofa się w przypadku:

nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

 • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
 • nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
 • powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
 • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu;
 • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
 • orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 1. likwidacji punktu sprzedaży;
 2. upływu terminu ważności zezwolenia;
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
 5. niedopełnienia w terminach obowiązku:
 • złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
 • dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia 31 stycznia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty rocznej.

W przypadku niedokonania w terminie opłaty raty, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia 31 stycznia, 31 maja bądź 30 września nie wniesie raty opłaty określonej w ustawie, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt. 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.).
 • Uchwała Nr L/302/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzeleczki.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735).

Rachunek bankowy:

Urząd Gminy Strzeleczki

BS Gogolin oddz. Strzeleczki

93 8883 1028 2003 0000 2293 0004

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 31-05-2016 08:49 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 02-06-2021 10:38
Przewiń do góryPrzewiń do góry