Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Karta Dużej Rodziny

karta dużej rodziny.jpeg

Osoby uprawnione do posiadania KDR

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

• w wieku do 18. roku życia,

• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Ile kosztuje wydanie KDR?

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

Natomiast opłatę w wysokości 10 zł ponosi się za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy Karty. Opłaty wnosi się do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Na jaki czas można uzyskać KDR?

• rodzice - na całe życie,

• dzieci - do ukończenia 18 lat,

• dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują:

- do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole,

– do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej.

• dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

• dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.

• Cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta jest przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo).

Gdzie złożyć wniosek?

• osobiście w Urzędzie Gminy w Strzeleczkach w pokoju nr 12 (II budynek, na parterze) tel. 77 407 66 64 • elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

PDFZałącznik nr 1_wniosek o przyznanie KDR.pdf (99,53KB)
PDFZałącznik nr 2_termin ukończenia szkoły.pdf (79,57KB)
PDFZałącznik nr 3_władza rodzicielska.pdf (78,16KB)
 

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 07-06-2016 12:15 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 09-11-2021 09:35
Przewiń do góryPrzewiń do góry